หน้าหลัก | ดูข้อมูลส่วนตัว | เลือกหลักสูตร | ส่งหลักฐาน

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน1Day จำนวน 27 ราย


เลขสภา ประเภท ยอดชำระ คำนำ ชื่อ เลขสมาคม Bill Name Bill Address สถานะ
ก.1189 สมาชิก 4200 น.ส. จิตหทัย จงจิตร
ก.8689 สมาชิก 3500 น.ส. สุนันทา หาญปาดาล
ก.833 สมาชิก 7000 นาย วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ L-0439 Weerawat Limroongreungrat 44/125 ม.11 ซ.พิชยนันท์ 7 ถ.ติวานนท์3 ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000 ครบ
ก.8852 ทั่วไป 4200 น.ส. กมลวรรณ คำสะสม
ก.283 สมาชิก 7000 นาย ชัยยศ สุนทราภา L-0099 นพ.ชัยยศ สุนทราภา 119/134 ม.ชวนชื่นอารีน่าพาร์ คู้บอน 27 แยก11 รามอินทรากม8 ท่าแร้ง บางเขน กทม ครบ
ก.2742 สมาชิก 3500 น.ส. เบญจพร พานิชเจริญ L-1641 อ.ดร.เบญจพร พานิชเจริญ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ครบ
ก.4790 ทั่วไป 4200 นาย ศิร กลัมพะสุต
ก.194 สมาชิก 3500 รศ.ดร. สมชาย รัตนทองคำ L-0686 นายสมชาย รัตนทองคำ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ครบ
ก.411 สมาชิก 3500 น.ส. วาสนา เตโชวาณิชย์ L-0174 นางสาว วาสนา เตโชวาณิชย์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถ.รังสิต-นครนายก องครักษ์ นครนายก 26120 ครบ
ก.6289 สมาชิก 3500 นาย ชชนน จีนวงศ์ A-0403 ครบ
ก.4628 ทั่วไป 4200 นาง เบญจพร เอนกแสน เบญจพร เอนกแสน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73210 ครบ
ก.279 สมาชิก 3500 นาย อดิพล ศิริกุล L-0064 ครบ
ก.9350 ทั่วไป 4200 น.ส. สุฑาทิพย์ ภู่รอด บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน) 429 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2961 0270 แฟกซ์ : 0 2961 0277 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 010 755 6000 647 ครบ
ก.784 สมาชิก 3500 น.ส. ประภาวดี ภิรมย์พล L-0372 ครบ
ก.8762 สมาชิก 3500 นาย วีระชัย จิตภักดี L-2577 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 1873 ถ.พระราม4 เขตปทุมวัน กทม. 10330 ครบ
ก.2717 สมาชิก 3500 น.ส. ณัฐกาญจน์ รุณรงค์ L-1312 ณัฐกาญจน์ รุณรงค์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
ก.4715 สมาชิก 3500 น.ส. พรรษพร ช่วยบำรุง L-2206 บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน) 429 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2961 0270 แฟกซ์ : 0 2961 0277 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 010 755 6000 647 ครบ
ก.6771 ทั่วไป 4200 น.ส. ศุภร บุพันธุ์ บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน) 429 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2961 0270 แฟกซ์ : 0 2961 0277 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 010 755 6000 647 ครบ
ก.2872 สมาชิก 3500 น.ส. วิไลลักษ์ สอดสี L-2207 บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน) 429 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2961 0270 แฟกซ์ : 0 2961 0277 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 010 755 6000 647 ครบ
ก.2796 สมาชิก 3500 นาย ณัฐพงษ์ ธนโชติเจริญ L-0951 บริษัท ทีพี เมดิคอล แอน เอสเธติค จำกัด 386/132 ถ. กาญจนาภิเษกแขวงดอกไม้ เขตประเวศ. กรุงเทพฯ10250 ครบ
ก.7784 ทั่วไป 4200 น.ส. ประภัสสร ประสงค์จรรยา
ก.9123 ทั่วไป 4200 นาย พรไพโรจน์ หล่อศิริรัตน์ นายพรไพโรจน์ หล่อศิริรัตน์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เลขที่ 2 ซอย ลาดกระบัง15 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ครบ
ก.198 สมาชิก 3500 นาง โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี L-0104 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 999 พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ครบ
ก.4506 สมาชิก 3500 น.ส. ศิรินทิพย์ คำฟู L-1793 นางสาวศิรินทิพย์ คำฟู คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ครบ
ก.3635 สมาชิก 3500 น.ส. วีรยา ชลานันต์ A-0420
ก.2507 สมาชิก 3500 นาง สุกัญญา ยังหอกิจไพศาล A-0417 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1ถ.พระราม6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม.10400 ครบ
ก.3063 ทั่วไป 4200 น.ส. มุจลินทร์ ประสานณรงค์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ครบ